Kompetents 1.2: ainekava kirjeldus

Käesolev postitus on loodud ANDRAS kutse taotlemiseks ning on eneseanalüüsi komp. 1.2 tõendusmaterjal.                                                                                        

Eneseväljendusoskused juhtimises

Aineprogramm
2021/2022 õ-a

Ainekood: JKK952

Ainemaht: 2 EAP (sh auditoorne töö 24 ak/h)

Juhtiv õppejõud: Margit Raid

Margit Raid, ärisuhete konsultant ja avaliku esinemise treener, täiskasvanute koolitaja, Tandem podcaster (www.otsustamine.ee) prof-bio: www.miski.ee

Õppeaine eesmärk: 

Juhitöö peamiseks “tooteks” on otsused, mida ta vormindab kas suulisel või kirjalikul viisil. EBS Executive MBA kavas on eneseväljendusoskused juhtimises ennekõike oskusaine, mille raames analüüsitakse enda esinemisvõimekust ja läbirääkimiste oskust, kogutakse praktilisi tööriistu ja teadmisi nii personaalse kui impersonaalse auditooriumi ees esindamiseks. Aine annab võimaluse luua igale osalejale individuaalne tugi tema töö eripärast kantud esinemiste ja läbirääkimiste tõhusamaks arendamisel._____________________________________________

Õppeaine õpiväljundid: 

Aine läbinud osalejal on:

– kasvanud kriitiline mõtlemine ja tunnetatud loovus kommunikatsiooni protsessis

– kogetud praktilised võtted personaaliseeritud ja impersonaalse auditooriumi ees

– teostatud eneseväljenduse audit nii digiruumis kui kontaktkohtumistel

– teadvustatud meetodid ja viisid eneseväljenduses, nende vahelised seosed ja erinevused ning oskab arvestada tehnikate valikul ja kasutamisel

– mõtestatud avaliku esinemise roll erinevates kultuuriruumides

– harjutatud suhtlemisvorme/simulatsioone eesti – ja inglise keeles

Kirjeldus:

Õppetöö toimub aktiivse treeninguna, mis koosneb treeneri nanoloengutest, praktilistest harjutustest, kogemuslugude analüüsist ning grupi- ja individuaalsetest töödest. Juhitud õppimisprotsess areneb läbi simulatsioonide tõlgenduste ning peegelduste.

Täiendav õppetöö vorm on iseseisvad tööd, mille raames reaaleelu juhtumid saavad kaasatud kogemusõppe osana.

Õppeaine kava:

L – 20. november 15.15 – 16.45 (2 ak/h) Margit Raid

Eneseväljenduse olemus
Programmi tutvustus, aine hüpotees ja teoreetiline sisend. Aktiivõpe: arutelud ja edasiside kogemuslugudest. 

Aktiivõpe: Minu roll juhina

Iseseisev töö: Aastalõpu kõne, videoharjutus koos tagasisidestamisega.

N – 13. jaanuar 13.30 – 16.45 (4 ak/h) – Margit Raid

Eneseväljenduse meetodid juhtimises

Brändi väärtuse loomine ja kandmine: avalik kõne, avalik esinemine, pitching. Impersonaalne kuulajaskond. Eneseväljenduse struktuur ja võimekused. Trendid.

Firmasisesed juhtimisolukorrad: koosolekud, läbirääkimised*, sõnavõtud, motivatsioonikõne. Personaliseeritud kuulajaskond.

Aktiivõpe läbi eneseauditi: 3 miskit, mis on teinud minust juhi,kes ma olen täna

Minigrupi töö: Formaadiesitlus digis, juhtimisraamatu põhisus. Tähtaeg mai.

L – 12. veebruar 9.30 – 12.45 (4 ak/h) 

Telesimulatsioon, kaaslektor Monika Tamla

Eneseväljenduse audit

Meedia, meediastumine ja juhi Roll meedias.

Aeg ja ajastus, rolli võtmine ja kandmine, grupi suurus, mõju ja mõjutamine,

esinemishirm. Nähtavad ja nähtamatud detailid.

Aktiivõpe: Teleintervjuu simulatsioon 

R – 20. mai  9.30 – 12.45 (4 ak/h)  Margit Raid

Iseseisvate tööde analüüs, kogemusõpe formaadiesitlustest

Kokkuvõte esinemisvõimekuste osas.

Sissejuhatus läbirääkimiste iseseisva töö ning grupi simulatsioonide protsessi.

N – 9.juuni 13.30 – 16.45 juuni (4 ak/h) Peeter Škepast

Grupisimulatsioonide analüüs, kogemusõpe.

Külalisesineja: läbirääkimiste võlu ja valu.

Aktiivõpe: Läbirääkimiste juhtumi simulatsioon ja lahenduste mudeldamine

Sügis: 

“Go big or go home”,Rahvusvahelise konverenstikõne pitch

Tandem tulevikuga, C-taseme sisevaade.

Iseseisvad tööd:

Kursuse raames tagab tudengile võtmepädevuste omandamise:

osalemine ainetundide raames toimuvas simulatsioonides ning kaks iseseisvat kirjalikku/lavastuslikku tööd. St:

  1. Simulatsioon esimeses ainetunnis: ad-hoc videoharjutus “Minu roll juhina”
  2. Iseseisev töö: Aastalõpu kõne protsessi peegeldus ja lavastuse kogemuslugu.
  3. Iseseisev töö: “Kolm miskit, mis on teinud minust juhi, kes ma olen täna”/*alternatiiv. 200 sek.videolavastus, mille kursusel osaleja filmib ise ning saadab läbi Canvas keskkonna. Tähtaeg 5. veebruar.
  4. Simulatsioon: teleintervjuu 9. veebruari tunnis.
  5. Minigrupi töö: formaadiesitlus läbi juhtimisraamatu kovisiooni.
  6. Simulatsioon: läbirääkimiste juhtumi analüüs. Täpsem kirjeldus ainetunnis.
  7. Go big or go home. Globaalse ärivõimaluse ettekande pitch rahvusvahelisel konverentsil.
  8. Lõputöö: Tandem tulevikuga. C-taseme sisevaade.
Hindamine: Eneseväljendusoskused juhtimises on arvestusaine.

Aine saab arvestatud, kui osaleja on teinud enda esitlustega iseseisva töö

raames teadlikku arendustööd. Osaleja on tööalasest väljakutsest lähtuvalt

saanud end proovile panna programmi läbivates esitlustel osalemise raames.

Kirjandus:  

Õppekogumik koos viidete ja linkidega, Avaliku eneseväljenduse kunst, 2021 Margit Raid

Täiendavad kirjanduse/digiallikate viited ja soovitused jagatakse ainekava raames.