Uue ajastu ōpetamise kultuur

Tellimuskoolitused

OÜ Miski loob ja teostab tellimuskoolitusi ja koolitusmoodulitel pōhinevaid arenguprogramme avaliku- ja erasektori ettevōtetele.

Oü Miski koolitused on kooskōlas täiendkoolituse standardiga, mis on kehtestatud TÄKS (täiskasvanukoolituse seaduse, §9 alusel.

Oü Miski juhtivkoolitajal Margit Raidil on ANDRAS täiskasvanute koolitaja kutse, tase 7. (kutsetunnitus nr. 190406). Margit osaleb ESTvisioon kollegiaalse ko-visooni grupis ning reflketeerib end professionaalse enesearengu tagamiseks.

Protsess

Lähtuvalt tellija sisendist koostab protsessi juht koolituse eesmärgistatud sihi, pealkirjastab ōppetöö ning esitab alateemad koos ōpivljunditega kooskōlastamiseks. Koostöös tellijaga analüüsitakse esmane plaan läbi, vajadusel muudetakse ning kinnitatakse hinnastatud pakkumine kokkuleppena.  Seejärel  koostab protsessi juht ōppematerjalid, ōppetöö läbimise kava ja läbimise tasemed ning esitab nende kohta loendi. Koolitaja seisab vajalike ōpitingimuste loomise, osalejetele kommunikeerimise ning ōppetöö tagamise eest.

Juhtivkoolitaja ja vōi protsessi juht loob ja kooskōlastab kaaskoolitajatega töökokkulepped, sōnastades alateemade ōpiväljundid ning valmistades ette mitmekülgse, ōppija vōtmepädevusi arendavate koolitusmeetodite rajaplaani.

Tähtis pole see mida ma räägin, vaid see mida ōppija aru saab ja edasi rakendab.

Koolitustellimuse osa on kvaliteedi kontrolli tagamine ning vajadusel kvaliteedi nimel muudatuste sisseviimine programmi vōi koolitusmoodulisse. Tellijal on ōigus vaadelda koolitustegevust, esitada tähelepanekuid muudatuste ja täienduste osas. Juhtivkooolitaja roll on kooskōlas tellija huvi ja vajadusega leida pōhjendatud koostöö lahendused. Kokkulepete mittesaavutamisel on osapooled valmis läbi rääkima hinnapakkumisest ja ōpiväljunditestmuudetud kokkulepete sōnastamise.

EHIS tōend ning tunnistus

Koolitustel läbitud teemade ja alateemade kohta valmistab OÜ Miski nummerdatud, elektroonilise tōendi vōi tunnistuse.  Tunnistus vōi tōend on kooskōlas täiendkoolituse standardis välja toodud nōuetega.

https://www.riigiteataja.ee/akt/111112016002?leiaKehtiv

Dokumendil on esitatud koolitajate nimed koos nende kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni ja/vōi õpi- või töökogemuse kirjeldusega.

Protsesse luues ja lavastades on koolitaja roll üha selgemalt olla mitte-koolitaja.

https://www.facebook.com/EPALE.ET

Seisan uue ajastu ōpetamise ja ōppimise kultuuri eest.